Николе Пашића 24, канцеларија 25; Телефон: 018 50 44 55; Факс: 018 50 44 56; E-mail: privreda@gu.ni.rs   info.privreda.nis@gmail.com
О СЕКРЕТАРИЈАТУ
Секретаријат за привреду образује се за области привреде, предузетништва,
статистике и робних резерви града.
У Секретаријату се обављају следећи послови: припрема и израда програма и мера за
стварање повољног привредног амбијента у циљу оснивања и развоја привредних
субјеката; подстицање развоја и унапређења угоститељства, занатства и трговине;
израда прописа и других аката којима се уређује употреба имена града у пословном
имену привредних субјеката на основу споразума са Агенцијом за привредне
регистре; праћење стања у области политике запошљавања, унапређења и
спровођења мера за подстицај запослености; израда Локалног акционог плана
запошљавања; стручно-административни, за потребе Савета за запошљавање Града;
вршење управног надзора над законитошћу рада и аката организација у области
туризма чији је оснивач Град; прикупљање и обрада података за израду стратегија,
програма, планова и пројеката развоја туризма; категоризација града као туристичког
места; предлагање висине боравишне таксе; категоризација објеката приватног
смештаја, вођење евиденције о категорисаном смештају и достава података, у складу
са Законом; прописивање Програма полагања и начин полагања стручног испита за
туристичке водиче,  облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича,
као и вођење евиденције туристичких водича Града; образовање робних резерви и
утврђивање обима и структуре градских робних резерви на територији Града;
припремање годишњих програма и извештаја о пословању робних резерви; набавка,
смештај, чување, обнављање, давање на зајам и продаја робних резерви;
прикупљање статистичких података, формирање базе и ажурирање података за
статистичко сагледавање кретања у готово свим областима економског и друштвеног
живота града; обрада прикупљених података, припрема и објављивање у
Статистичком годишњаку Града Ниша, статистичким билтенима, саопштењима о
индустријској производњи и посебним тематским публикацијама; припрема
статистичко-документационе основе за израду стратешких и планских докумената и
пружање стручне помоћи органима и телима локалне самоуправе, пословним
субјектима, медијима и појединцима у погледу обезбеђења статистичких података и
показатеља; припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и
праћење спровођења тих прописа; учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету
Града; учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности
Секретаријата.
© 2020, Grad Niš, Sekretarijat za privredu
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Loading
www.000webhost.com